Til forsiden
Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Sjælland
Alle udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og eventuelt med bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se alle udfordringerne som borgerne i region sjælland formulerede her.
Først er der en liste med de udfordringer der kom til afstemning - borgernes 1. prioriteter -og derpå følger borgernes 2. prioriteter i vilkårlig rækkefølge.
1. At få gjort det offentlige sundhedsvæsen til et attraktiv og konkurrencedygtigt sted at arbejde

Begrundelse

1. Kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

2. Effektivisering af arbejdsgange, så personalet udnytter deres kernekompetencer

3. Konkurrencedygtighed sikrer, at man ikke sender patienter/penge til de private sygehuse

Antal stemmer 73,5 %


2. Bedre udnyttelse af ressourcer / kapacitet

Begrundelse

1. Mangel på den rette arbejdskraft

2. Mangel på koordinering – dobbelt arbejde

3. Stigende efterspørgsel på behandling

Løsningsforslag

Undgå dobbelt job blandt læger – kun offentligt!

Udnyt maskiner, operationsstuer mm

Læger skal ikke administrere

Læger henviser til sig selv i den private sektor

Antal stemmer 73,0 %


3. Lokale sundhedscentre med praktiserende læger og store specialiserende hospitaler

Begrundelse

1. Man får optimal behandling

2. mindre ting behandles lokalt

3. Sundhedsvæsenet vil kunne koncentrere sig om egentlige sygdomme

Antal stemmer 59,2 %


4. At der fokuseres på sundhedsfremme og forebyggelse i skoler, private organisationer og sundhedsvæsenet, og dermed støtter borgerne i at undgå sygdom og tage ansvar.

Begrundelse

1. Vi ved det godt, men vi tror ikke det rammer os.

2. Vi vil nedsætte behovet for behandling

3. Reservér ressourcer til de mest syge

Antal stemmer 57,9 %


5. At styrke det offentlige sunhedsvæsen frem for det private

Begrundelse

1. Offentlige midler anvendes i det offentlige – de private må/bør hente midler fra sundhedsforsikringer

2. Styrkes vha nye tidssvarende sygehuse / bygninger samt -

3. Midler til teknologi / udstyr

Antal stemmer 54,5 %


6. Forebyggelse og sundhedsfremme

Begrundelse

1. Det er bedre at forebygge end at helbrede – både af menneskelige og samfundsøkonomiske grunde

2. Livsstilssygdomme (f.eks. fedme) lægger beslag på en særlig større del af sundhedsudgifterne

3. Der skal sættes massivt ind med både oplysning og lovgivning (f. eks. Mere idræt og sund mad i folkeskolen – men hele livet igennem! )

Antal stemmer 49,5 %


7. Forebyggelse og oplysning fra fødsel til grav

Begrundelse

1. Færre kritiske forløb

2. Forudsætning for personligt ansvar

3. Giver plads til flere varer på hylden

Antal stemmer 43,1 %


8. En sundhedspolitik med større vægt på aktiv forebyggelse

Begrundelse

1. Det er vigtigt at få så mange som muligt kanaliseret udenom sundhedsvæsnet for at give plads til flere

2. En generel god sundhedstilstand giver samfundsmæssige aktiver på andre områder og højner livskvaliteten.

3. En sundhedspolitik vil medvirke til at den enkelte borger i højere grad tager ansvar for egen sundhedstilstand.

Antal stemmer 41,3 %


9. At skaffe det nødvendige personale og dertil hørende økonomi

Problem

Begrundelse

1. Tilgang til det nødvendige personale er en forudsætning. For alt det andet.

Løsningsforslag

Øget specialisering af sygehusvæsenet. Forbedre arbejdsledelse og kommunikation

Antal stemmer 40,6 %


10. At undgå A og B hold. Ikke acceptabelt!

Begrundelse

1. Basal værdi i samfundet

2. Ellers får vi social skævhed

3. Bruge ressourcerne hvor behovet er størst

Antal stemmer 38,6 %


11. Forebyggelse (livsstilsændring ift. I dag). Ændre tendencen mod fastfood-samfund

Begrundelse

1. Perspektivet – reducere presset på systemet.

2. Reducere væksten i sundhedssektoren

Antal stemmer 22,3 %


12. Hvordan får vi mere fokus på helhed og forebyggelse, også i øjenhøjde

Begrundelse

1.Forebygge kommende livstilssygdomme

2. Nødt til at skifte kurs for at forebygge stor udgiftsstigning

Antal stemmer 28,7 %


13. Et stærkt offentligt sundhedsvæsen og private sygehuse på lige vilkår

Problem

Begrundelse

1. Professionel ledelse

2. Fagfolk skal lave det, de er uddannet til.

3. Faggrænser skal ikke være blokering for sammenhængende patientforløb

Antal stemmer 32,7 %


14. Personlige ressourcer og ledelse
Begrundelse

1. Mangel på god ledelse

2. Mangel på ressourcer

3. Faggrænser og administrative byrder

Antal stemmer 36,6 %


15. Personalemangel

Begrundelse

1. Trække flere fagrupper ind – flere sekretærer for bl.a at frigive tid til læger/sygeplejesker

2. Der går for mange penge fra det offentlige til det private sygehusvæsen

Antal stemmer 35,6 %


16. Finde balance mellem stigende behov + flere muligheder og begrænset ressourcer (personale, apparater, bygninger mv.)

Begrundelse

1. Vi kan ikke det hele

Antal stemmer 21,4 %


17. Mangel på personale, uddannelse og personalepleje
Antal stemmer 32,7 %


18. Rekruttering og fastholdelse

Begrundelse

1. Uden ansatte ingen aktivitet

2. For at sikre kvalitetsniveau og udvikling i samme

Antal stemmer 28,1 %


19. Forebyggelse - Hvad kan man aktivt gøre for, at folk ikke bliver syge

Problem

Begrundelse

1. Der vil være begrænsede ressourcer i fremtiden

2. Vil sikre højere livskvalitet

3. Flere penge tilbage til behandling af de syge

Antal stemmer 36,7 %


20. Udfordringen er at styrke det offentlige sundhedsvæsen gennem at understøtte rekruttering, fastholdelse samt smidige og effektive arbejdsgange
Antal stemmer 36,2 %


21. Åbenhed om fra-/nedprioritering af behandlinger

Begrundelse

1. Knaphed på ressourcer: Mangel på hænder og penge

2. Tage fat på ”varme kartofler" : kosmetik, fertilitet

Antal stemmer 22,4 %


22. Holdningbesarbejdelse af Borgere — Personale - Ledelse

Begrundelse

1. Dårlig/forkert udnyttelse af ressourcer

2. Bedre henvisning til alternative muligheder

3.Større ansvar for eget/andres liv

Antal stemmer 27,0 %


23. Udvikling af centraliseret specialbehandling + decentral pleje og inddragelse af frivillige og velfungerende akutberedskaber
Antal stemmer 36,5 %


24. At den enkelte påtager sig personligt ansvar

Begrundelse

1. Livssygdomme er et stigende problem

2.Der er for stor krævementalitet

3. Der er for lidt fokus på at egen adfærd påvirker andre

Antal stemmer 36,0 %


25. At der er mangel på arbejdskraft

Begrundelse

1. Vi får problem med at diagnosticere, behandle og pleje pt. I landet

2.yderområderne får problem med at få behandling – langt til læge/sygehus

3.bliver værre for dem der er tilbage – en ond cirkel

Det bliver værre i fremtiden med færre i den arbejdsdygtige alder og flere pensionister

Antal stemmer 24,9 %


26. Forebyggelse

Begrundelse

1. fedme børn og unge

2. Sundhedscenter – region/kommune

3.Patient, og pårørende uddannelse

Antal stemmer 38,6 %


27. Mangel på effektivitet

Begrundelse

1: Der er tomme operationsstuer bl.a. fordi nogen ikke møder op til behandling. Kapaciteten udnyttes ikke nok.

2: Overenskomster står i vejen for at kapaciteten kan udnyttes nok, f.eks. med muligheden for at operere 24 timer i døgnet.

3: Mangel på personale. Tiltrække og fastholde medarbejdere.