Til forsiden
Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Nordjylland
Alle udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og eventuelt med bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se alle udfordringerne som borgerne i region nordjylland formulerede her.
Først er der en liste med de udfordringer der kom til afstemning - borgernes 1. prioriteter -og derpå følger borgernes 2. prioriteter i vilkårlig rækkefølge.
1 Det er vigtigt at samfundet øger fokus på forebyggelse.

Begrundelse

1. Sund livsstil forebygger en række sygedomme.

2. Med til at løse/frigøre personalet i sundhedsvæsenet til de vigtige beh.opgaver

3. Sundhed og forebyggelse er et fælles ansvar og en fælles udfordring – samf. bidrage med oplysning, tilbud om fx skolemad, handleplaner og forpligtende samarbejde mellem borger og samf.

Løsningsforslag

Forskning og forebyggelse hænger sammen – der skal være større fokus på forskning for at sikre bedre forebyggelse og dermed også beh.

Øget forskning kan også bruges som et branding – hvor vi er førende i fht. videnseksport.

Det giver bedre forebyggelse

Øger prestigen i fht. arbejde i sundhedssektoren og dermed giver mulighed for at kunne rekruttere mere personale.

Antal stemmer 45,5 %


2 Hænder nok

Begrundelse

Udfordringen er at sikre, at det nu og om 10 år er attraktivt for de unge at søge uddannelse til og job i sundhedsvæsenet. Det handler om organisering. At bruge de rigtige medarbejdere til opgaven, faggrænserne, arbejdsvilkår, anerkendelse og løn.

Begrundelse:

1. Patienten i centrum – værdsatte medarbejdere vil også værdsætte patienten – en positiv spiral.

2. Det er nødvendigt for at udfri sundhedsvæsenets mål – behandlingsgaranti, professionel behandling.

3. For at sikre et velfungerende offentligt sundhedsvæsen.

Antal stemmer 42,2 %


3 At udvikle sundhedsvæsenet som en effektiv virksomhed med bedre samarbejde mellem faggrupperne, dygtige ”forretningsfolk” i ledelsen.

Begrundelse

1. Mest mulig for pengene.

2. Attraktive arbejdspladser

3. Bedste behandling.

Antal stemmer 42,1 %


4 At vi prioriterer forebyggelse

Begrundelse

1. Nedbringe behovet for behandling i sygehusvæsenet,

2. Frigøre midler til behandling.

3. Lære borgeren at tage ansvar for sig selv.

Antal stemmer 41,1 %


5 En professionel og synlig ledelse, der er 'uddannet' og hvis kompetence ikke er lægefaglig

Begrundelse

1. Frigørelse af fagpersonel

2. Styrkelse af effektivitet

3. Større syn for opgaveflytning

Antal stemmer 40,8 %


6 Ingen venteliste på livstruende og psykiatriske sygdomme.

Begrundelse

1. Skaber lighed blandt patienter

2. Giver samfundsmæssige besparelser

3. Livskvalitet for den enkelte

Antal stemmer 38,8 %


7 At få øget fokus på forebyggelse fra vugge til grav bl.a. via nye innovative metoder.

Begrundelse

1.Vigtigt at få de gode vaner ind hos børn og unge.

2. Der bør stilles højere krav til borgerne om ansvar for eget liv.

3. Det er meget billigere. Ressourcer fra sygehusene kan flyttes til forebyggelse

Antal stemmer 38,4 %


8 Kvalificeret ledelse evt. kvalificeret erhvervsledelse bedre samarbejde mellem faggruppe

Begrundelse

1. Kvalitet i arbejde

2. Fastholdelse

3. Opkvalificering

Antal stemmer 36,8 %


9 Hænder nok til opgaverne - vel om mærket de rigtige hænder til de rigtige opgaver

Begrundelse

1. Tilstrækkeligt personale er afgørende for driften af sundhedsvæsnet og patient velbefindende

2. Tilstrækkeligt personale med den rigtige faglige profil er en forudsætning for ordentlig behandling i sundhedsvæsnet

3. Tilstrækkeligt personale er afgørende for personlige arbejdsvilkår, trivsel og motivation

Antal stemmer 36,3 %


10 Samfundet skal prioritere forebyggelse

Begrundelse

- Fordi det kan spare penge, som kan kanaliseres til sundhedsvæsnet/sygehusbehandlinger (gør problemet med ressourceknaphed mindre)

- Det er nødvendigt at samfundet regulerer menneskers adfærd

- Undervisning af oplysning formindsker uligheded (A + B-hold)

- Justering - koster nu, men lønner sig på sigt

Antal stemmer 35,3 %


11 hvordan skal det danske sundhedsvæsen organiseres for at fungere optimalt for at sikre lige tilgang til sundhedsvæsnet.

Begrundelse

1. Der skal tages dele fra såvel det private som det off. at eksisterende funktioner for at tage det bedste fra begge steder

2. Kommunikationen til/med/mellem patient og sundhedsvæsen. Data er tilstede, når der er behov herfor (elektronisk)

3. Vær bevidst om at forandre det der skal forandres, og bevar det der skal bevares.

Antal stemmer 24,9 %


12 At vi laver en løbende økonomisk optimering af hele vort sundhedsvæsen.

Begrundelse

1. Flere behandlinger for samme penge

2. Råd til at invistere i nyeste teknologi

3. Prioritere sygdomme – Livstruende først

Antal stemmer 31,1 %


13 Bedre organisering / logistik / teknologi

Begrundelse

1. Dårlig kommunikation mellem de enkelte led i undersøgelsesforløbet / behandlingsforløbet

2. for lang ventetid flere steder i forløbet

3. for mange dobbeltundersøgelser

Løsningsforslag

IT på 2008-niveau

Patientjournal (kun 1) skal være tilgængelige i alle afd. / læger / institutioner (evt. med adgangskoder)

IT = midlet til at nå målet

Tiltrække, fastholde og motivere gode medarb. God service for patienterne.

Antal stemmer 34,1 %


14 Adgang til sundhedsbehandling

Begrundelse

1. Alle mennesker er lige

2. Økonomi skal ikke afgøre behandling.

Løsningsforslag

- Rationalisering/ effektivisering

- EPJ

- Personale skal udføre deres kompetenceområder

- Alle skal have en behandlingsplan ved indlæggelsen

Antal stemmer 19,6 %


15 Det er vigtigt at samfundet laver en holdningsændring – og forebygger i stedet for at behandle – f.eks. livsstilsygdomme

Begrundelse

1. Økonomien

2. Færre sygedage

3. Mindre udgifter til medicin

Antal stemmer 33,0 %


16 Hvordan vi imødegår personalemangel - uddannelse af sundhedspersonale

Begrundelse

1. Og det mener vi er en væsentlig udfordring fordi for at kunne tilbyde den optimale behandling skal vi også have personale ressourcerne til at udfylde de nye hospitaler

2. Og det mener vi er en væsentlig udfordring fordi nedbringelse af ventelister

3. Og det mener vi er en væsentlig udfordring fordi opgavedeling så personalets kunnen udnyttes bedre

Løsningsforslag

Antal stemmer 16,7 %


17 Vi mener det er vigtig for samfundet, at sundhedsvæsenet udnytter ressourcerne optimalt.

Begrundelse

1. Opblødning af faggrænser

2. Udnyttelse af teknik og lokaler mm + medarbejdere

Antal stemmer 28,9 %


18 At de ressourcer der er tildelt til sundhedsområdet anvendes bedre. Derfor foreslår vi, at sundhedsvæsenet ændres til sundhedsvirksomhed

Begrundelse

1. Professionel ledelse – der sætter mål – virksomheder – skaber en attraktiv arbejdsplads.

2. Strukturen på økonomien skal tilrettelægges således, at der undgås kassetænkning – så de daglige dispositioner/ prioriteringer træffes udfra et helhedsperspektiv i forhold til såvel borger som samfund.

Løsningsforslag

Omdanne sundhedsvæsenet til sundhedsvirksomhed:

Professionel ledelse – fastsatte mål og værdier.

Bedre kapacitetsudnyttelse – personalemæssigt – udstyrsmæssigt.

Mere attraktiv arbejdsplads.

Antal stemmer 34,6 %


19 Effektiv udnyttelse af de nuværende ressourcer

Begrundelse

1. Der bliver mangel på arbejdeskraft

2. Større efterspørgsel efter sundhedsydelser

3. Mulig faldende betalingskraft

Løsningsforslag

Bedre ledelse og administration, fyre halvdelen af administraitionen, mere IT

Antal stemmer 25,1 %


20 At få mest muligt sundhed for pengene!

Begrundelse

1. Hvis man (personalet) laver det, man er bedst til og uddannet til, skabes mere trivsel.

2.Det vil give mere tid til det egentlige.

3.Det vil skabe mere fokus på at fjerne unødig dokumentation og dermed tidsspilde.

Antal stemmer 32,2 %


21 Procesoptimering. Dvs. bedre fokus på udnyttelse af ressourcerne og effektivisering. Eks. El

Begrundelse

1. Der er for mange barriere

Løsningsforslag

Eks. Elektronisk Journal, fokus på kommunikation, elektronisk røntgen, leder der kan lede (dvs. udnødvendig fagperson)

Antal stemmer 28,9 %


22 At udnytte de begrænsede ressourcer bedst muligt

Begrundelse

1. Ensartede spilleregler for offentlige og private sygehuse så ressource spildet mindskes

2. Forsknings i metoder der giver bedre og billigere behandling

3. Lighed/ligeværdighed i prioriteringerne

Antal stemmer 26,5 %


23 At effektivesere arbejdsgange og kigge på værdiskabende processer

Begrundelse

1. Udnytte det potentiale vi har i forhold til stigende mængder af opgaver

2. Skabe en god arbejdplads. Hver medarbejder skal gøre det de er bedst til.

3. Fastholde medarbejdere – og udbygge medarbejderstaben.

Løsningsforslag

Antal stemmer 31,3 %


24 Hvordan sikrer vi os, at sundhedsvæsenet i fremtiden sikrer alle lige adgang til behandling?

Begrundelse

1. Og det mener vi er en væsentlig udfordring fordi reel lighed i adgang til behandling uanset en persons situation, fx indtægt. geografi, uddannelse, sygdom

Antal stemmer 24,4 %


25 Optimering af organisation/struktur og opgavefordeling

Begrundelse

1. Og det mener vi er en væsentlig udfordring fordi forbedret behandling reducerer omkostninger

2. Og det mener vi er en væsentlig udfordring fordi medarbejdernes trivsel er meget væsentligt

3. Og det mener vi er en væsentlig udfordring fordi forbedret teknik frigør hænder

Løsningsforslag

Antal stemmer 23,4 %


26 At der findes en synlig, entydig og bevidst offentlig prioritering

Begrundelse

1. Så borgerne får kendskab til prioriteringerne, hvilket afklarer og giver tryghed

2. fordi der ikke er penge nok

Løsningsforslag

Antal stemmer 24,9 %


27 At sundhedsvæsenet giver (tilbyder) et sammenhængende patientforløb.

Begrundelse

1. Giver effektivisering

2. Øger patienttilfredsheden

3. Arbejdsfordeling

Løsningsforslag

Antal stemmer 34,8 %


28 Manglende ressourcer (hænder + økonomi) i sundhedsvæsenet

Begrundelse

1. Der er ikke fokus nok på forebyggende arbejde, der kan frigive/sikre at de ressourcer vi har er nok til dem der har behov for hjælp/behandling.

2. Færre hænder/”betaler” + flere ændre + flere behandlingsmuligheder

Manglende ressourcer (hænder + økonomi) i sundhedsvæsenet

Antal stemmer 25,4 %