Resultater fra Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen

Region Midtjylland
Alle udfordringer

Deltagerne på Borgertopmøderne har formuleret en række udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og eventuelt med bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.
Her kan du se alle udfordringerne som borgerne i region midtjylland formulerede her.
Først er der en liste med de udfordringer der kom til afstemning - borgernes 1. prioriteter -og derpå følger borgernes 2. prioriteter i vilkårlig rækkefølge.
1. Bevare et velfungerende offentlig sundhedsvæsen for alle uanset geografisk, social og sundhedsmæssige placering

Begrundelse

1. patienten sættes i centrum og faggrænserne nedbrydes således, der kommet tillid til behandlersystemet

2. Forenkling og afbureaukratisering af arbejdsgangen → arbejdsglæden hos personalet, da de derved bedre kan give en ydelse, samfundet får en mere effektiv forbrug af ressourcerne

3. Akutbehandling skal ske på eksperthuse og aflastning/færdigbehandling på decentrale enheder.

Antal stemmer 57,7 %


2. Akut syge skal have hurtig hjælp

Begrundelse

1. Hvis der er langt, skal ambulancen være hurtigt fremme med kvalificeret hjælp

2. Brug teknologi, så patienten kommer til det rigtige hospital hurtigt

Løsningsforslag

Uddanne reddere og sygeplejersker til paramedicinere - Så kan man bedre give hjælp i ambulancen

Antal stemmer 56,2 %

Til top

3. Forebyggelse Godt i gang (rygning – alkohol) Skoler – uddannelse - arbejdsplads
Antal stemmer 54,7 %

Til top

4. Forebyggelse og sundhedsfremme: Der skal satses på at give borgerne viden og holdninger så sundheden bliver stærkere livet igennem. Sund adfærd bør støttes. Helbredstjek ligesom ”bilen til syn”

Begrundelse

1. Skabe bedre livskvalitet

2. Undgå visse sygdomme

Antal stemmer 53,8 %

Til top

5. At der lægges langt, langt mere vægt på forebyggelse og folks eget ansvar for eget liv

Begrundelse

1. Der kan spares penge på det lange sigt

2. Folk kan få en bedre tilværelse

3. De penge der spares kan bruges til nye behandlinger, forskning etc.

Antal stemmer 48,7 %

Til top

6. At fastholde et sundhedsvæsen, der er kvalificeret og lige tilgængeligt for alle

Begrundelse

1.Det er en af grundstenene i det danske velfærdssamfund

2. En hjørnesten i det danske demokrati

Løsningsforslag

Fælles EPJ – med til at skabe bedre/lettere samarbejde på tværs i sundhedssektoren (sygehuse og praktiserende læger), kultur med plads til fornyelse, afbureaukratisering – ikke overkontrollering

Antal stemmer 48,3 %

Til top

7. Landsdækkende elektroniske sygejournaler

Begrundelse

1. Effektivisering af behandling

2. Så patient og hospital kan bevare overblikket

3. Hurtigere og korrekt behandling

Antal stemmer 48,2 %

Til top

8. Personalemangel

Begrundelse

1. Rekruttering af sundhedspersonale

2. Faggrænser mere fleksible

3. For dårlig ledelse - effektivisering

Antal stemmer 45,8 %

Til top

9. Et sundhedssystem, der er lige for alle - alle har ret til samme behandling. Et system, der tilføres tilstrækkelige ressourcer i fremtiden
Antal stemmer 45,8 %

Til top

10. Lade personale beskæftige sig med det de er uddannet til og etisk forholde sig til opgaverne

Begrundelse

1. Ansvar for eget arbejde

2. Giver arbejdsglæde og mindre stress

3. eks fagpersonale bruger al for meget tid på it-arbejde som kan overtages af andre

Løsningsforslag

- Kun relevant dokumentation

- Flere hænder

- Vigtigt at it-systemer kan tale sammen

Antal stemmer 45,7 %

Til top

11. Hvordan mødes behov og ressourcer

Begrundelse

1. Optimering af drift.

Effektive informationssystemer – CPR skal virke over hele DK så mine data kan huskes uanset om i Ålborg eller Næstved

2. Udnyttelse af personale, teknik og bygninger, fysisk/psykisk arbejdsmiljø

3. Ansvarsfordeling placeres på enkeltansatte og teams frem for afdelinger, ekstra indsats bør belønnes (men ikke fedterøvs-system)

Antal stemmer 42,3 %

Til top

12. At skaffe hænder nok til at løse de nødvendige opgaver

Begrundelse

1.Ventetiden er i dag for lang for for mange patienter i dag

2. For mange fastholdes i dag i et unødigt langt sygdomsforløb

3.Der er behov for flere hænder til at løse nye opgaver

Antal stemmer 43,8 %

Til top

13. Hvorledes arbejdsgange tilrettelægges i vores sundhedsvæsen

Begrundelse

1. Fordi det vil frigøre ressourcer, og skaffe de rette kompetencer til de rette opgaver

2. Tid til kontakt med patienterne

3. At sundhedsvæsenet bliver et attraktivt og moderniseret arbejdssted, hvor personale kan fastholdes og rekrutteres

Antal stemmer 40,8 %

Til top

14. Fastholde et sundhedsvæsen for alle, hvor den sundhedsfaglige vurdering afgør omfanget og karakteren af behandlingen. Garanti for hurtig udredning

Begrundelse

1. Grundlæggende menneskesyn at alle mennesker har værdi

2. Sikre alle muligheden for et godt liv

3. Sikre sammenhængskraft i DK. Ikke opdeling i A og B samfund. Undgå mere social ulighed

Antal stemmer 37,8 %

Til top

15. Forebyggelse og bedre kampagner

Begrundelse

1. Skaber flere ressourcer

2. Skaber øget livskvalitet

3. Skaber åbenhed overfor alternativ behandling

Antal stemmer 39,8 %

Til top

16. Administration og ledelse

Begrundelse

1. fordi sygeplejersker og læger ikke er uddannede til sygehusledelse

2. ikke pludselig opbremsning af aktiviteter og deraf følgende ineffektivitet

Løsningsforslag

Relevant uddanelse, samarbejde mellem regioner og kommuner, Langsigtet økonomi m. flow, politisk ansvarlighed, effektivisering ej besvarelse

Ansæt administrativ ledelse og personale, der er uddannet til det

Nedlæg regionerne eller giv alt det økonomisk ansvarlighed til regionerne

Antal stemmer 31,8 %

Til top

17. Den frie og lige adgang

Begrundelse

1. styr på forandringerne. For mange forandringer oveni hinanden. Bedre ledelse i hele organisationen.

2. Skabe helhed.

Antal stemmer 30,8 %

Til top

18. Bred forebyggelsesindsats - eget ansvar med 'konsekvens' KRAM

Begrundelse

1. For at få sundhedsvæsenet til at kunne arbejde mere effektivt og ressourcerne skal bruges rigtigt

2. Sikre at ressourcerne kanaliseres det rigtige sted hen

3. Sikre at personaleressourcerne anvendes korrekt

Antal stemmer 42,7 %

Til top

19. Mangel på sundhedspersonale

Begrundelse

1. Ventelister/utryghed

2. Pres på de ansatte/sundhedssystemet

3. ressourcer

Antal stemmer 31,7 %

Til top

20. Den væsentligste udfordring er at holde danskerne så raske som muligt – det betyder at forebyggelse er et stort og vigtigt område

Begrundelse

1.Mange livsstilssygdomme kan forebygges

2.Den danske middellevetid er kort – sammenlignet med nordiske lande

3. Vi kan ikke behandle os ud af alt

Antal stemmer 42,2 %

Til top

21. Fordeling af opgaver mellem det private og offentlige- herunder lægers bi-jobberi

Begrundelse

De økonomiske midler er ikke uendelige

Effektivisering af sundhedsvæsenet

Konkurrenceaspekt privat/offentlig

Læger skal enten arbejde i det private eller det offentlige – ikke begge dele (ansættelsesklausul)

Løsningsforslag

1. Vi er nødt til at tage stilling til hvilke nye behandlingesformer vi skal bruge penge på – vurdering af langtidsvirkning

2. Vi skal finde ud af hvilke opgaver der skal være offentlige, og hvilke der skal være private

3.Bedre effektivisering: flere patienter hurtigt raske (måske billigere)

Antal stemmer 35,2 %

Til top

22. At der skal være behandlingsmuligheder i nær kontakt med brugerne (eks. sundhedshuse)

Begrundelse

1. Man centraliserer sygehuse

2. Der bliver flere kronisk syge, som har brug for vejledning

Antal stemmer 33,7 %

Til top

23. Forebyggelse, godt i gang

Løsningsforslag

Godt i gang (rygning – alkohol)

Skoler – uddannelse - arbejdsplads

Antal stemmer 37,3 %

Til top

24. Forebyggelse, Bedre økonomi i sundhedsvæsnet

Begrundelse

1.Større egenansvar

2.Pga. færre livsstilssygdomme

3. Bedre livskvalitet

Løsningsforslag

Antal stemmer 33,8 %

Til top

25. Systematisk at forebygge livsstilssygdomme

Begrundelse

1.Uopdagede livsstilssygdomme

2. Livskvalitet

3. Ellers sker der en under-minering af vores sundhedsvæsen

Løsningsforslag

Systematisk forebygge livsstilssygdomme: ændre livsstil via læring i skolen - kost, motion fra børnehave/skole

Antal stemmer 39,3 %

Til top

26. At forebyggelse prioriteres langt højere

Begrundelse

1. Mange sygdomme/lidelser/behandling både af børn og voksne kunne undgås, hvis forebyggelse var prioriteret.

2. Sundhedsvæsenet skal fokusere mere på at undervise borgerne om, hvordan man undgår at blive syg.

3. Mad og fødevarer skal være sundere og billigere.

Løsningsforslag

Forældre skal tage mere ansvar for deres børn.

Borgere skal i det hele taget tage langt mere ansvar for eget liv og sundhed.

Der skal være mere forebyggelse i vuggestuer, børnehaver, skoler mv. (kost, idræt mv.)

Livsstilsskoler der underviser om forebyggelse

Antal stemmer 42,3 %

Til top

27. Vi vil et solidarisk sundhedsvæsen for derigennem at skabe tryghed for alle

Begrundelse

1. Det skal ikke være penge eller status som afgør om man kan behandles ens

2. Privathospitalerne dræner det offentlige – de private skal være private uden statstilskud

3. Flerjobberi bør begrænses

Løsningsforslag

Sundhedsvæsen i nærmiljø og akutbetjening af nærmiljø

Tryghed

Solidaritet

Antal stemmer 45,8 %

Til top

28. Rekruttering/organisation

Begrundelse

1. Mangel på personale blokerer for løsninger (ventelister, tilgængelighed, uddannelse)

2. Ved personalemangel kræves desuden organisering (stive faggrænser, fleksibilitet, gråzone mellem region og kommune)

Løsningsforslag

Antal stemmer 35,3 %

Til top